Fahim Telecom & Electronics

Fahim Telecom & Electronics
Vayabazar, Shamugdum,
Rajshahi Bangladesh
Phone: 01713787072