JIM Electronics

JIM Electronics
Taherpur Baghmara,
Rajshahi Bangladesh
Phone: 01722629019