Plug Point (EXD)

Plug Point (EXD)
KA-57/3, Kuril Chowrasta, Pragati Sarani,Vatara
Dhaka 1229
Bangladesh
Phone: 01723322000,01784563942